نام نمایندگی
کد نمایندگی 5092
رتبه نمایندگی 2
آدرس تهران - خیابن کارگر جنوبی نرسیده به میدان قزوین پلاک 578
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه