نام نمایندگی
کد نمایندگی 5086
رتبه نمایندگی 1
آدرس میدان هروی خیابان موسوی خیابان مکران جنوبی پلاک 24/1
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
درصد رضایتمندی مشتری