نام نمایندگی
کد نمایندگی 5085
رتبه نمایندگی 1
آدرس تبریز - ولی عصر، خیابان خوابگاه، مابین فلکه تختی و سه راهی ولیعصر
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه