نام نمایندگی
کد نمایندگی 5079
رتبه نمایندگی 3
آدرس تهران - تهرانپارس بلوار شاهد خیابان رضایی پلاک 224
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
درصد رضایتمندی مشتری