نام نمایندگی
کد نمایندگی 5078
رتبه نمایندگی 1
آدرس رشت - پل جانبازان به سمت خرمشهر جنب نمایشگاه سه ستاره روبروی دور برگردان
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
درصد رضایتمندی مشتری