نام نمایندگی
کد نمایندگی 5072
رتبه نمایندگی 1
آدرس امیرکلا - روبروی نیما2، جنب بانک مسکن
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
درصد رضایتمندی مشتری