نام نمایندگی
کد نمایندگی 5068
رتبه نمایندگی 1
آدرس مشهد - خیابان فدائیان اسلام 1 پلاک 9
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه