نام نمایندگی
کد نمایندگی 5066
رتبه نمایندگی 1
آدرس بلوار انقلاب -روبروي خيابان شهدا
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه