نام نمایندگی
کد نمایندگی 5066
رتبه نمایندگی 2
آدرس میاندوآب - بلوار انقلاب روبروی خیابان شهدا
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
درصد رضایتمندی مشتری