نام نمایندگی
کد نمایندگی 5065
رتبه نمایندگی 1
آدرس کرمانشاه -میدان آزادی پاساژ هلال احمر
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه