نام نمایندگی
کد نمایندگی 5062
رتبه نمایندگی 1
آدرس کرج - گوهردشت، بلوار انقلاب شمالی بین دوم و سوم غربی
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه