نام نمایندگی
کد نمایندگی 5061
رتبه نمایندگی 2
آدرس شیراز - بلوار امیرکبیر، روبرو کوچه5
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
درصد رضایتمندی مشتری