نام نمایندگی
کد نمایندگی 5058
رتبه نمایندگی 1
آدرس اندیشه فاز یک -بلوار طالقانی -روبروی ارغوان دهم
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه