نام نمایندگی
کد نمایندگی 5057
رتبه نمایندگی 1
آدرس تهران - خیابان نبرد بلوار نبی اکرم
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
درصد رضایتمندی مشتری