نام نمایندگی
کد نمایندگی 418
رتبه نمایندگی 4
آدرس تالش، نیایش، روبروی ترمینال رشت-تالش
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه