نام نمایندگی
کد نمایندگی 305
رتبه نمایندگی 2
آدرس قوچان، حاشیه جاده سنتو، نرسیده به بلوار الغدیر، روبروی سپاه پاسداران، جنب نمایندگی سایپا
مجاز به پذیرش خودرو خیر
ارزیابی نمایندگی
نیروی انسانی امکانات و تجهیزات کل فرایندها وضعیت میدانی وضعیت با تشویقی رضایت رضایت با تشویقی نمره رتبه
94.00 94.71 91.47 93.24 96.51 75.48 75.48 85.99 1